Jakub Żak

Prowadzę kancelarię adwokacką w Gdańsku i świadczę pomoc prawną na terenie całego kraju. Doradzam i kompleksowo reprezentuje klientów w sprawach o wywłaszczenie i sprawach reprywatyzacyjnych...
[Więcej >>>]

Ugoda w sprawie reprywatyzacyjnej?

Jakub Żak25 stycznia 2024

Zawarcie ugody w sprawach reprywatyzacyjnych jest prawnie możliwe, jednak bardzo rzadko spotykane.

Pierwszym i głównym powodem takiego stanu rzeczy jest skomplikowanie i wieloetapowość postępowań reprywatyzacyjnych.

Drugim obawy decydentów o wzięcie odpowiedzialności za wypłatę środków w świetle przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.

Czy i kiedy warto zatem próbować polubownego załatwienia sprawy reprywatyzacyjnej?

To bardzo złożone pytanie, na które nie ma w zasadzie uniwersalnej odpowiedzi.

Stan reprywatyzacji w Polsce i związane z tym podejście sięga początków III Rzeczpospolitej, tam również upatrywać początków „bojaźni” organów do zawierania ugód.

Sprawy reprywatyzacyjne miały przywrócić sprawiedliwość w drodze postępowań administracyjnych i sądowych. Te miały być odpowiedzialnością organów i sądów, bez kompromisów, w drodze orzekania o naruszeniach prawa z przeszłości.

Jedyny „kompromis”, który przez lata obiecywało państwo polskie to ustawa reprywatyzacyjna.

Przez lata pojawiało się wiele projektów, gdzie Skarb Państwa godził się na łatwiejsze wypłacanie odszkodowań, ale w mniejszych proporcjach, nigdy nie stały się one jednak obowiązującym prawem.

Skoro nie było ustawy to nie było też woli żeby organy i sądy wyręczać.

Ugoda w sprawie reprywatyzacyjnej

Korzyści jakie niesie za sobą ugoda

O korzyściach płynących z zawarcia ugody z przeciwnikiem procesowym mógłby napisać niemal każdy prawnik, w niemal każdej dziedzinie prawa.

Nie ulega wątpliwości, że rozstrzygnięcie sprawy przez organ lub sąd jest władcze, dokonuje się w oparciu o materiał dowodowy, zgodnie z procesowymi gwarancjami obiektywnej ich oceny, ale zawsze może powodować niezadowolenie jednej ze stron.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Wywłaszczenie na podstawie specustawy drogowej

Jakub Żak13 października 2023

Dla usprawnienia procesów realizacji inwestycji drogowych i przejmowania nieruchomości pod drogi publiczne polski ustawodawca uchwalił tzw. specustawę drogową. Pod tą nazwą znana jest ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Na jej podstawie wydawane są tzw. ZRID-y, które z kolei oznaczają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Specustawa przewiduje specjalny tryb wywłaszczania nieruchomości na cele drogowe oraz wypłaty odszkodowania za taką nieruchomość.

Wywłaszczenia te są dość powszechne, a mimo celu jakim było uproszczenie procedur sprawiają one wiele kłopotów obywatelom.

ZRID, wywłaszczenie specustawa drogowa

Wydanie decyzji o ZRID

Pytania wywłaszczonych o dalsze kroki i posiadane prawa często zaczynają się już na tym etapie.

Uproszczenie procedury w tym etapie polega bowiem na tym, iż decyzji tej organ nam nie doręczy. Zamiast tego właściciel nieruchomości objętej zezwoleniem otrzyma od organu zawiadomienie o jej wydaniu.

Z zawiadomienia nie poznamy treści rozstrzygnięcia, a wskazanie miejsca, w którym można zapoznać się z jego treścią. Decyzję o ZRID wydaje Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo Starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Restytucja mienia czy reprywatyzacja?

Jakub Żak29 sierpnia 2023

Postawione w tytule pytanie ma prostą odpowiedź: pierwsze pojęcie jest równoznaczne z drugim. Na blogu będę się nimi posługiwał zamiennie, gdyż słowo reprywatyzacja przyjęło się powszechnie. Sam opowiadam się za używaniem sformułowania „restytucja mienia” i celowo to ono znalazło się w tytule bloga.

Dlaczego zatem warto napisać o definicji tych słów oraz ich etymologii?

Wiele z niej wynika dla obecnego stanu oraz przyszłości reprywatyzacji w Polsce.

Restytucja mienia reprywatyzacja

Właściwe określenie dla procesu zwrotu mienia

To określenie restytucja mienia jest „tym właściwym”. Sformułowanie to jednak praktycznie nie jest używane, zostało niemal całkowicie wyparte w dyskursie publicznym przez słowo reprywatyzacja.

Co ciekawe sformułowanie restytucja mienia po wpisaniu w wyszukiwarkę internetową będzie najczęściej szło w parze z mieniem pożydowskim.

Trudno stwierdzić dlaczego ta bardziej właściwa i bardziej elegancka forma nie przyjęła się w potocznym języku w odniesieniu do zwrotów nieruchomości przejętych głównie w czasach PRL.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie lub ograniczenie, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Taką definicję znajdziemy w ustawie o gospodarce nieruchomościami – podstawowego aktu regulującego wywłaszczenia nieruchomości w Polsce.

Regulującego zarówno wywłaszczenia, jak i odszkodowania za wywłaszczenie, a także warunki zwrotu nieruchomości wywłaszczonej.

W tym wpisie skupię się na wywłaszczeniu nieruchomości, a głównie na tym kiedy i w jakiej formie możemy zostać pozbawieni swojej własności.

Wywłaszczenie

Wywłaszczenie możliwe tylko na cel publiczny

Już na poziomie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zagwarantowano obywatelom naszego kraju ochronę własności i dziedziczenia.

W tym samym przepisie (art. 21 Konstytucji RP) ustawy zasadniczej wskazano, że:

Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.

Ingerencja we własność obywatela jest zatem możliwa tylko w określonych sytuacjach, które determinowane są celem publicznym. Władze centralne lub lokalne obowiązane są do dostarczania pewnych usług publicznych, które wiążą się z inwestycjami celu publicznego.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)